ПОКАНА

baraban.bg

ПОКАНА

   Управителният съвет на сдружение „СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ОБЛАСТ СЛИВЕН“ на основание чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.18 ал.2 от Устава на сдружението, свиква

            ОБЩО СЪБРАНИЕ,

което ще се проведе на 24. 04. 2023 г. от 10:00 ч. в Клуб на пенсионера, находящ се на ул. „Цар Освободител“ № 11.

            ДНЕВЕН РЕД

   1. Отчет за дейността на УС за 2022 г.

   2. Да се прекрати и започне ликвидация на Сдружението.

   3. Да се утвърди избора на ликвидатори Желязко Господинов Георгиев и Надежда Илиева Иванова.

   4. Разни.

   Да се спазят изискванията на чл.26 ал.1 и ал.2 от ЗЮЛНЦ и чл.18 ал.2 от Устава на сдружението.

   При липса на кворум, на основание чл.19 ал.1 от Устава на сдружението, общото събрание се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо колко членове са се явили. 

Управителен съвет на сдружение

СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ОБЛАСТ СЛИВЕН“

baraban.bg ©

Top Desktop version