Сайтът на гражданското общество

baraban.bg

Обзор

От последното заседание на Министерския съвет

Приета е Националната стратегия за учене през целия живот

   Правителството прие Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г. Тя е насочена към постигането на европейската рамка за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Стратегията включва всички области на ученето и е адресирана до предучилищното възпитание и подготовка, общото училищно образование, професионалното образование и обучение, висшето образование, продължаващото обучение за възрастни, валидирането на резултати от неформално обучение и самостоятелно учене.

   Сред целите на националната политика за развитие до 2020 г. са високото ниво на знанията, възможността за иновации, адаптивността спрямо промените в естеството на работата и пълното социално включване. Стратегията за учене през целия живот отчита новите цели и обхват на ученето, групите учещи, доставчиците, методите за учене/преподаване, инициативите за търсене/предлагане на учене, подкрепящите мерки, прозрачността и сравнимостта, както и гарантирането на качество. Тя е стъпка в борбата с високата безработица, недостига на работници с необходима квалификация и бавния икономически растеж.

Посещения: 554

П Р О Г Р А М А на Обществения съвет за закрила на недвижимото културно наследство в Община Сливен

   Културното наследство обхваща нематериалното и материалното недвижимо и движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност. Културните ценности са обществено достояние и се ползват със закрила от държавни и общински органи в интерес на гражданите на Република България.  (чл.2 ал.1 и 2 от Закона за културното наследство).

   Общественият съвет за закрила на недвижимото културно наследство е съвещателен орган към кмета на Община Сливен, който подпомага общината при изпълнението на функциите й, свързани с организирането и координацията на общинската политика по опазване на културното наследство на територията на Община Сливен. Практиката показва, че формата на обществените съвети, като метод за съвместна дейност на местните власти и гражданския сектор, е ползотворна. Чрез тях се обединяват и координират възможностите на широк кръг организации, институции и граждани, с цел по-ефективно решаване проблемите в съответния сектор. В правилата за своята работа, Общественият съвет за закрила на културното наследство в Община Сливен е приел, че се занимава приоритетно с недвижимото културно наследство, за да не изземва функциите на специализираните културни институти и за да се съсредоточи върху обекти, които придават характерен облик на градското пространство и/или са значими за културата и историята на региона и страната.

 

І. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:

   Устойчиво развитие на политиката на Община Сливен по опазване на културно-историческото наследство, равен достъп на гражданите до културните ценности, без те да се увреждат или подлагат на риск.

  По своята същност програмата е отворен документ, който в зависимост от конкретните условия може да се допълва и усъвършенства, без да се нарушават основните принципи, заложени в нея.

 

ІІ. ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

1.      По идентифициране на културно-историческото наследство:

-        Набелязване на обекти, които носят характеристика на паметници на културно-историческо наследство, останали извън утвърдения Регистър на паметниците на културата в Община Сливен.

-        Със съдействието на общинската администрация изготвяне на предложение до Министъра на културата за идентифициране, деклариране и предоставяне на статут на недвижими културни ценности за набелязаните обекти.

 

2.      По опазване на културно-историческото наследство:

-        Набелязване на обекти, които според Съвета се нуждаят от спешни мерки за подобряване на тяхното състояние.

-        Предложение до общинската администрация за извършване на необходимите действия за опазване, укрепване или изготвяне на проекти за архитектурно-възстановителни работи по конкретните обекти.

 

3.      По социализация на културно-исторически обекти:

-        Изготвяне на идейни проекти за финансиране с европейски средства на двуезични указателни табели на по-значимите паметници на културно-историческото наследство в общината.

-        Осигуряване на достъп на гражданите до недостъпни към този момент културно-исторически обекти, за които това е възможно.

 

О Б Е К Т И

предложени за идентификация, опазване и социализиране през 2014 г.

 

   Общественият съвет за закрила на недвижимото културно наследство в Община Сливен, обобщавайки предложения на специалисти и граждани, включително на членове на съвета, предлага:

I.       За идентифициране като културно-исторически обекти:

-        Тракийска гробница в с. Калояново

-        Баня от Османския период на Сливенските минерални бани

-        Крепида около сваления могилен насип над тракийски погребения в с. Старо село

-        Нова баня и Отделението по ранна рехабилитация и физиотерапия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински”на Сливенските минерални бани ?

 

II.      По опазване на паметници на културата чрез конкретна дейност по тяхното укрепване:

-        Взаимно училище в двора на църквата „Св. София“

-        Средната баня в Сливен

 

III.    По социализиране на паметници:      

-        Паметникът на загиналите в Балканските и Първата световна война в двора на 6-ти артилерийски полк

-        Тракийска гробница в с. Калояново

 

КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ

По раздел І:

  1. Съвместно с общинската администрация, изготвяне на предложения до Министъра на културата за актуализация на регистъра на паметници на културата в Община Сливен с включване в него на конкретни обекти – определяне на работна група (отчет – на І заседание за 2014 г.)

По раздел ІІ:

  1. Изготвяне на идеен проект за финансиране на реставрация на обект Взаимно училище в двора на църквата „Св. София“ - определяне на работна група (отчет на ІІ заседание, което да се проведе с представител на собственика – предстоятелят на храм „Св. София“ о. Силвестър Янакиев)
  2. Изготвяне на идеен проект за финансиране на реставрация на обект Средната баня в Сливен – определяне на работна група (отчет на ІІ заседание, което да се проведе с представители на собственика –Димитър и Георги Батакови)
  3. Да се изготви становище за актуалното състояние на текстилната фабрика, строена от Добри Желязков през 1843 г., във връзка с предложението за бъдеща промяна на нейната собственост и предназначение – определяне на работна група, която да бъде разширена и с други специалисти (отчет на ІII заседание)

По раздел ІІІ:

  1. Предложение до общинската администрация за изработване на подсайт на официалния сайт на община Сливен, в който регистърът на паметниците на културата в общината да бъде представен и с визуални материали за отделните обекти - определяне на работна група (отчет – на ІII заседание за 2014 г.)
  2. Изготвяне на идеен проект за финансиране изработването на указателни табели за по-значимите културно-исторически обекти в Сливен – работна група (отчет на І заседание за 2014 г.)
  3. Изготвяне на предложение до общинската администрация за осигуряване достъп (при възможност и реставрация) до Паметника на загиналите в Балканските и Първата световна война в двора на 6-ти артилерийски полк - определяне на работна група (отчет – на ІV заседание за 2014 г.)
  4. Отваряне за посещения на Калояновската гробница - определяне на работна група (отчет – на ІV заседание за 2014 г.)                   

 

За справка по т.1 – Регистър на паметниците на културата в Община Сливен в раздел Култура на сайта на Община Сливен.

 

За справка по т. 2 – КОНЦЕПЦИЯ за развитието на Историческия музей и на музейното дело в гр.Сливен, изготвена преди повече от 10 години:                     

ВЗАИМНО УЧИЛИЩЕ

    Оригинален паметник на културата от 40-те год.на XIX в. Свързан е с развитието на образованието в Сливен през Възраждането. Като такъв е почти единствен запазен в България. Сградата е собственост на Сливенската митрополия. Намира се в тежко конструктивно състояние и се нуждае от основна реставрация.

    При решаването на проблемите със собствеността и реставрацията на сградата, за която има изготвен конструктивен проект, училището може да бъде уредено като музеен обект.

 

За справка по т.3 –ПРЕДЛОЖЕНИЕ на инициативен комитет за  социализацията на Средната баня с оглед функцията й като градски културен топос.

 

За справка по т. 6 – Регистър на военните паметници в сайта на Националния военноисторически музей:

Паметник на загиналите от 6 скорострелен полк и 16 артилерийски полк.

Надпис: „На тези, които останаха да ни чакат по бойните полета.“ Изписани са имената на 382 загинали офицери, фелдфебели, подофицери, опълченци и войници загинали в Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г.

Издигнат е в двора на 6 артилерийско отделение.

Автор е скулпторът Панайот Ципоранов и арх. Борис Бояджиев.

Паметник-гробница ;

+ Решение № 653 на ОбС гр. Сливен от 27.06.2002 г.+ КОНЦЕПЦИЯ за развитието на Историческия музей и на музейното дело в гр. Сливен: 

         МУЗЕЙ НА БОЙНАТА СЛАВА В ГР.СЛИВЕН

КАТО ФИЛИАЛ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

    Ще се създаде въз основа на Решение № 653 на ОбС гр.Сливен от 27.06.2002г.

    Идеята за създаването на такъв музей е наложена от необходимостта да се съберат, систематизират, обработят и съхранят за поколенията всички възможни експонати от историята на Трета българска армия. Реализирането на тази цел е неотложно с оглед на последните етапи от провеждането на военната реформа.

  I. Тематична структура на Музея на бойната слава:

     1.Българското военно изкуство през Античността и Средновековието

     2.Развитие на идеята за българска държавност и войска в периода XV-XIX в.:

-         Хайдушко движение ;

-         Опити за въстания срещу чуждото робство;

-         Идеология и реализация на четничеството;

-         Комитетско движение от времето на В.Левски;

-         Участия в национално-освободителното движение на европейските народи

-         Втори Сливенски революционен окръг и Априлското въстание през 1876г.;

-         Участия в Руско-турската Освободителна война 1877-1878 г.

-         Създаване на Българската земска войска;

-         Движение за Съединение и Сръбско-българската война в 1885г.

 3.Сформиране на Сливенските полкове и на Трета армия, участието им във войните 1885-1945 г. Трета армия в съвременния период.

-         Сформиране на 11-ти пехотен полк 1885г. , 6-ти артилерийски полк 1889г. и 7-ми конен полк 1907 г.

-         Сформиране на Трета армия и участието и във войните за национално обединение 1912-1918 г.

-         Мирновременна организация на армията 1918-1944 г.

-         Участие на Втора конна дивизия и Трета пехотна дивизия от състава на Трета армия в първата и втората фаза на Отечествената война 1944-1945 г.

-         Изграждане на Българската армия в следвоенния период. Участие във Варшавския договор-1955 г.

-         Преобразуване на Трета армия в Трети армейски корпус-1.01.1996 г.

-         Начало на изпълнението на план 2004 г. за реформа в БА

II.Етапи на създаване на “Музея на бойната слава”

    1.Подготвителен етап:

-         Осигуряване на част от сградния фонд на под.36470 за материална база на музея

-         Комплектуване на музейния фонд (събирателска работа по целия географски обсег на Трети армейски корпус)

    2.Научна обработка на фонда

    3.Изготвяне на експозиционната документация

-         изработване на тематична структура

-         изготвяне на тематико-експозиционен план

  4.Подготовка на сградите и помещенията за експозицията /проектиране, адаптация, ремонт/

  5.Подреждане на експозицията: научна и популяризаторска дейност

    Изграждането на този нов филиал на Историческия музей-музеят на бойната слава, ще допринесе за допълване и изясняване на цялостната военна, политическа, стопанска и културна история на Сливен и Югоизточна България. Като краен резултат от неговото създаване ще бъде едно заслужено признание за голямата роля и принос на БА и в частност на Трети армейски корпус в цялостното развитие на гражданското общество.

    Концепцията за Музей на бойната слава е разработена от специалистите в Регионалния исторически музей - Сливен Мария Кирова и Росица Георгиева, които следва да бъдат привлечени като експерти при реализацията й.

 

За справка по т. 7 – КОНЦЕПЦИЯ за развитието на Историческия музей и на музейното дело в гр.Сливен:                     

   Калояновската гробница - Условия за експониране

1.      Има изготвен тематико-експозиционен план

2.      Изработени са копия на керамиката и металните предмети – съдове, меч, канделабър.

3.      Оформен е могилният насип над гробницата

4.      Вътре в самата гробница има изградена площадка за посетителите

  II Етапи на оформяне на гробницата като туристически обект:

1.Зачимяване на могилния насип

2.Електрифициране на гробницата

3.Оформяне на подхода към нея – алея, вертикална планировка, паркинг, постройка за екскурзовода /сувенирна /

4.Аранжиране на експонатите

5.Изготвяне / проектиране, изработване / на реклама, в т.ч. и включването и в Интернет страницата на Историческия музей и в сайта на Сливенска област

III Финансиране: Бюджет, кандидатстване по проект по програми, чрез СОПК, спонсорство и дарителство, концесия за определен срок, условия и др.)

 

Допълнителни предложения на граждани:

-        Възстановяване паметника на Георги Кирков;

-        Оформяне пространството около паметника „Лястовичката“ (автор Стоил Бакалов) в кв. Кольо Фичето;

-    Да се проектира и изгради паметник - скулптурна композиция „Априлци 1876”, посветена на Главния апостол на Втори сливенски революционен окръг Иларион Драгостинов, на помощник –апостолите, както и на загиналите въстаници от четата на Стоил войвода. Да се открие банкова сметка за доброволно набиране на средства, необходими за паметника. Срок на откриване – 2016 г., по повод 140 г. от Априлското въстание.

-        Да се създаде специализирана комисия, която да проучи състоянието на един от най-значимите недвижими паметници на културата от ХІХ век в град Сливен – сградата на текстилната фабрика с управител Добри Желязков, построена през 1843 г.

Да се направи предложение за промяна във формата на нейната собственост: от държавна  - в общинска, като това да бъде едно от основанията сградата да се предостави за експозиции на Регионалния исторически музей – Сливен. Реализирането на подобно решение, съвместно с Музея на текстилната индустрия, би било особено перспективно и удачно за по-комплексното представяне на културно-историческото ни наследство. В тази връзка трябва да се подчертае, че в същия район се намират къща-музей „Добри Чинтулов” и къщи-музеи на сливенския бит от 19 в., като по този начин се оформя цялостен музеен комплекс с подход по ул. Великокняжевска, по която са запазени архитектурни обекти от епохата на Възраждането (паметници на културата са къщите с номера 12, 20, 22, 24, 25, 25 а, 27, 29, 30, 33, 47, 60).

-        По раздел ІІІ, т.5: Да се изготвят и указателни карти на историческите обекти в града и околностите;

-        Да се осъществява непрекъснат контрол – обществен и административен по адаптирането на сгради – паметници на културата, с оглед ненарушаване на техния архитектурен стил /при поставяне на климатици, рекламни пана др./

 

Посещения: 512

Подкатегории

baraban.bg ©

Top Desktop version