Сайтът на гражданското общество

baraban.bg

Мнения

Августина Цветкова става заместник-министър на отбраната

otbrana   Премиерът Бойко Борисов назначи Августина Цветкова за заместник-министър на отбраната.

   От 2009 г. Августина Цветкова е съветник в политическия кабинет на Николай Младенов и като министър на отбраната, и като министър на външните работи. Ресорите й са свързани с антикорупционната политика и връзките с НАТО и САЩ. Работи основно в сферата на евроатлантическата интеграция. В продължение на девет години е била програмен директор и генерален секретар на Атлантическия клуб в България. От 1997 г. до 2001 г. е вицепрезидент и генерален секретар на Атлантическата асоциация на младите политически лидери във Вашингтон и Осло, а в периода 2004-2007 г. е вицепрезидент на Асоциацията на Атлантическия договор в Брюксел. Кариерата си е започнала като журналист в БНР и БНТ. Член е на Консултативния съвет на Международния институт за политически и икономически изследвания, Вашингтон - Каня.

   Завършила е история в СУ „Св. Климент Охридски”. Специализирала е в Атлантическата асоциация на Дания, в Европейския център за изследвания по въпросите на сигурността „Джордж Маршал”, в Държавния департамент на САЩ.

Посещения: 2283

Правитeлствени мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция

 

 

 

 

Мерки за подкрепа на фиска

Ефект в млн. лв.

 1.  

Набавяне на допълнителен вътрешен и външен финансов ресурс с цел укрепване на фискалния резерв.

 

 1.  

Ускорена продажба на ПЕЕ (предписани емисионни единици) до 50 млн. тона чрез националната система за зeлени инвестиции.

500

 1.  

Приватизация на миноритарни остатъчни дялове чрез Българска фондова борса,приходите от която постъпват в полза на републиканския бюджет.

250

 1.  

Либерализация на инвестиционния режим на „сребърния фонд” и частните пенсионни фондове за инвестиции в ниско рискови български финансови инструменти.

 

 1.  

Временна отмяна на преференциите, които се дават на бюджетни учреждения за внос, освободен от ДДС и  митнически сборове.

 

 1.  

Изграждане на публични регистри за:

-   държавно и общинско имущество, отдадено под наем

- земеделски земи от държавния и общински поземлени фондове и сключените арендни договори.

 

 1.  

Разработване на промени в нормативната уредба с цел увеличаване срока на арендните договори. Предлагане на 900 хил. дка за авансово платена дългосрочна аренда и продажба на 100 хил. дка чрез публичен търг.

164

 1.  

Въвеждане на окончателен данък върху доходите от парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта, както и от други игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Да се делегират права на Министерството на финансите, след обстоен анализ и становище на Комисията по хазарта и Асоциацията на операторите в хазартните игри, да предложи решение на правителството.

80

 1.  

Промяна на начина на облагане на застрахователните премии в съответствие с чл.157 от Директива /2009/138/ЕС след провеждане на консултации между Министерството на финансите, Комисия за финансов надзор и Асоциацията на българските застрахователи.

 

 1.  

Възстановяване на коефициента за изчисляване на авансовите вноски по ЗКПО за 2010 г., определен със ЗДБ на РБ от 1 на 1.1.

50

 1.  

Увеличаване на дивидента за държавата от държавните търговски дружества от 50 на 80 на сто с промяна в Постановлението за изпълнението на държавния бюджет за 2010 г.

26

 1.  

Отчисляване на 50 на сто от приходите от наеми на предприятия с преобладаващо  държавно и общинско участие в приход на държавния, респективно на общинския бюджет по реда, който се прилагаше до 2006 г.

 - § 31 от ЗДБРБ за 2005 г.

25

 1.  

Удвоява се данъкът върху жилища с данъчна оценка над 300 хил. лв. и данъкът върху автомобили със застрахователна стойност над 70 хил. лв.; утроява се данъкът върху персонални яхти и самолети .

35

 1.  

Намаляване на срока по КСО от 75 дни на 30 дни за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, в случаите на освобождаване от работа.

15

 

Мерки за ограничаване на публичните разходи

 

 1.  

Приемане на график за ускорено изграждане на електронното правителство в пълен обхват, по най-добрия пример на „Е-Government” в ЕС, за оптимизиране на административния състав, подобряване на бизнес климата, намаляване на корупцията и повишаване прозрачността и ефективността на публичните разходи, както и намаляване на всички такси за услуги, ползвани по електронен път.

 

 1.  

Възлагане на държавни услуги към частни изпълнители.

 

 1.  

В рамките на 2010 г. учредяване  на концесии върху подземни богатства и пътна инфраструктура. 

15

 1.  

Правителството да предложи на Парламента ограничаване на субсидиите на партиите с 15%.

7.5

 1.  

Ограничаване с 10 % на текущите разходи на разпоредителите с бюджетни кредити,  с изключение на делегираните от държавата дейности, включително прилагащи единни разходни стандарти  в областта на образованието и  социалните грижи. Във ведомствата, които са изпълнили задълженията си по ПМС №196 от 2009 г. за оптимизация на персонала, ограничението не засяга средствата за работна заплата  и други възнаграждения. В едноседмичен срок МФ да внесе предложение за необходимите промени. 

450

 1.  

Намаляване на бюджетите на държавните и общинските институции със стойността на представителното облекло за 2010 г.

 

 1.  

Допълнителна субсидия за бюджета на МТСП за дейностите по социално подпомагане от държавния бюджет.

-142

 

 

Посещения: 3125

Ще се прилагат промените в Закона за водите

voda   В ход са промените, предвидени в поправения в края на миналата година Закон за водите. Някои от тях вече бяха разкритикувани от хора от бизнеса, като поредното ненужно раздробяване и усложняване на ВиК системата.

Има се предвид основно забраната за концесиониране на язовири и критиката, естествено, идва от кандидат-концесионерите. Народонаселението като че ли засега все още вярва повече на държавата, отколкото на частника и затова подкрепя мярката. Законът предвижда още цялата водопреносна и канализиционна инфраструктура и язовирите да се извадят от капитала на ВиК дружествата, а след това да им се дадат обратно, но само за експлоатация. Заварените дружества могат да продължат да стопанисват ВиК мрежата най-много за 10 години, като договорът може да бъде прекратен и предсрочно. Трябва да бъдат разработени планове за управлението и начините за модернизиране на ВиК мрежите в различните райони на страната – т.нар. мастър планове. Законът предвижда ВиК-асоциация, която да развива политиката в сектора и да оптимизира дейностите. В момента, в който се смени завареният опаратор  обаче, единствената правна възможност за бъдещата форма на стопанисване на ВиК системата, наистина остава само концесията. Така че ако не сега, проблемът може да възникне на по-късен етап – кой ще иска ВиК система без източник на вода...

   Новият закон дели собствеността на водопроводи, пречиствателни станции, водоеми и съоръжения по териториален принцип. Ако едно съоръжение се намира на територията само на една община, то става общинска собственост, но ако обхваща територията на две и повече общини, съоръжението става публично-държавна собственост.

Дяловото участие на държавата в Асоциацията ще бъде 35 процента (в досегашните ВиК-дружества 51%), а останалите 65 процента ще се разпределят между общините в областта. Разпределението се извършва на базата на населението в съответната община.

   Следва общините да изготвят списъци с  подробно описание на ВиК активите и съоръженията на своята територия. Готовите списъци трябва да бъдат представени в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с оглед последващо разпореждане с тях от страна на министъра.

Посещения: 2389

Подкатегории

baraban.bg ©

Top Desktop version