Неделен гост

baraban.bg

Неделен гост

http://www.makedonskatribuna.com/, със статията

 

Една подновена стара идея

 

Конфедерацијата видена низ очите на проф. Мирчев

Живко Богоевски, Прилеп

www.utrinski.com.mk dec.2.2010

 

Macedonia_ethnic_BG2   Въ рубриката писма до редакцията на горе споменатиятъ вестникъ, Живко Богоевски обвинява Димитъръ Мирчевъ¸ че предлага идеята¸ Македония да се конфедерирала съ България.

   Трябва да признаемъ¸ че тази идея е много по-стара¸ и нейнъ авторъ не е Димитъръ Мирчевъ¸ които минава за сѫветникъ на всички президенти на днешната сръбска република Македония. Димитъръ Мирчевъ е написалъ много статии по страницитѣ на

Вестникъ www.dnevnik.com.mk, някой отъ тяхъ сѫ повече анти български бълвания отъ колкото статии!

   Преди края на своятъ животъ¸ Професоръ Димитъръ Галевъ отъ Струмица имаше такава статия¸ която бѣ публикувана само въ България.

   Идеитѣ на Др. Христо Татарчевъ за Автономия на Македония и Одринска Тракия отъ 19тиятъ вѣкъ не сѫ нищо друго¸ освенъ единъ вариянтъ на Конфедерация съ България.

Самиятъ Любомиръ Фръчковски предъ фамозната македонска диаспора презъ Дек.12.12.1996г. каза публично¸ че Македония е много малка¸ и трябва да се прикачи къмъ някоя отъ сѫседнитѣ държави? Тогава още бѣ жива Югославия¸ и Фръчковски имаше изпредвидъ прикачване на Македония¸ къмъ неговата любима

Югославия за която той цялъ животъ е работилъ!

   При своето посещение въ Университета на Торонто презъ 2005 година Димитъръ Мирчевъ¸ бѣ провокиранъ отъ автора (Г.М.) съ въпросъ¸ че въ единъ отъ конгреснитѣ документи на САЩ отъ 1983 година (сега документа е на първа страница на М.Т но 87) Македония е населена съ 2/3 българи и една трета албанци? Димитъръ Мирчевъ отговори тогава¸ че той е челъ хиляди такива документи¸ но тѣ не сѫ били писани отъ учени¸ като него¸ и следователно не сѫ документални!

    Следъ не дълго вѣме въ сѫщиятъ Университетъ въ Торонто единъ отъ австриискитѣ дипломатически представители¸ бѣ запитанъ отъ автора (Г.М.) дали Македония може да се прикачи къмъ България? Дипломата отговори¸ До менъ е посланика на Македония¸ и нека го чуе и той! Македония може да се прикачва¸ къмъ която държава си иска¸ но тя трябва да даде правото на албанцитѣ¸ да се прикачватъ къмъ която държава си искатъ и тѣ! Читателя на Македонска Трибуна е прочелъ¸ много отъ тѣзи изказвания по чужбина¸ и то въ Торонтовскиятъ Университетъ. За сѫжаление¸ никѫде тѣзи материали не бѣха публикувани¸ освенъ по страницитѣ на Македонска Трибуна!

   Мѫката на Живко Богоевски отъ Прилепъ е¸ че самиятъ Димитъръ Мирчевъ е еволюиралъ и пише¸ че спасението на Македония е да се прикачи къмъ България! На читателя на Македонска Трибуна¸ трябва да припомнимъ¸ че дядото на Димитъръ Мирчевъ¸ никога не е билъ за отделна Македонска държава¸ за която все още спекулира Димитъръ Мирчевъ! Той Димитъръ Мирчевъ¸ има най-малко право на спекулации¸ тъй като¸ той е роденъ въ България! Колкото се отнася до мѫката на Живко Богоевкси¸ че Македония можела да прави конфедерациция съ България¸ ние му задаваме въпросъ¸ съ коя държава мисли той¸ Македония ще трябва да влиза въ

конфедерация?

   Живко и хилядитѣ като него когато говорятъ и пишатъ за Македония, тѣ фактически плачатъ¸ за тяхната любима Югославия¸ която никога няма да е иматъ вѣче? Югославия бѣ BUFFER STATE¸ LIKE FYR of Macedonia. Днитѣ на държави които сѫ само BUFFER States сѫ много малко!

   Дали Живко отъ Прилепъ иска¸ или не иска¸ бѫдещето на Македония е въ прегръдкитѣ на Майка България! България не призна Македония като държава¸ за тя¸ да бѫде дълече отъ градъ София¸ както си мислятъ¸ някой сърбо-макадонци отъ югословенски произходъ? Така почваха придаванията¸ отъ радио гласъ на Македония въ Торонто. Драги “македонци отъ юугословенски” произходъ. И сега забранената песенъ¸ почва отъ ново да се пей въвъ Вардарска Македония! Ела ела любими пакъ при менъ и дай просторъ на мойтѣ мечти!

Г.Младеновъ 2.12.2010 градъ Торонто

baraban.bg ©

Top Desktop version