Неделен гост

baraban.bg

Неделен гост

Община Сливен с плановете си за „Хисарлъка”

 start_za_Tuida

   На първото си заседание през септември правителството раздаде безвъзмездно за управление имоти – публична държавна собственост. Така и община Сливен получи античната крепост в местността „Хисарлъка”.  Какво следва от това? Амбициозен проект, който чака одобрение и друг по-малък, но вече одобрен, чиято реализация жителите на града би следвало да видят скоро.                    

   Археологическият обект „Хисарлъка” се намира в югоизточната част на Природен парк „Сините камъни” и в североизточната част на гр. Сливен, на 42 дка площ. Археологическите разкопки на крепостта и постройките в нея отпращат изграждането й в късната античност – просъществувала е от средата на IV до XIII в., т.е. можем да я определим като ранновизантийска и средновековна. При разкопките са разкрити оригинални архитектурни паметници - крепостните стени, ъгловите кули, северната и южна порта, основите на жилищни, стопански и военни помещения. Изключителна научна стойност има разкритият в източната част на крепостта култов комплекс - трикорабна базилика с внушителни размери и баптистерий (кръщелна) до нея, който бил богато украсен със стенопис и мозайка. Откритите два епиграфски паметника фиксират името на крепостта - Туида или Суида, с което историците локализира при Сливен известната от писмени извори ранновизантийската крепост Цоида. Изключително ценни за науката са и откритият печат на княз Борис I, колективната находка от железни оръдия на труда, богатата керамика, костените предмети и накити, значителният брой монети.
   Сега община Сливен очаква одобрение на проект по Оперативна програма „Регионално развитие” на стойност шест милиона лева, за превръщането на местността „Хисърлъка” в атрактивен туристически комплекс. Според Стоян Марков, директор на дирекция "Икономическо развитие и европейски програми", 5,1 млн. лева ще бъдат осигурени по програмата, а 900 хиляди лева - от общинската администрация. Някои етапи по оценката на проекта вече са минали. Дейностите, които са предвидени, са проектиране на консервацията на крепостта и социализация на района около нея. По-нататък ще има реставрация, консервация на обекта и социализация на съпътстващата инфраструктура в района  /атракцията/, както и средства за маркетинг и реклама.

   За нуждите на проекта е разработен технически проект от екип с ръководител арх. Константин Пеев. Според него се оформят три зони на интервенция. В първата зона се оформя главен подход към атракциите посредством улици, паркинги и  кътове за почивка. Втората зона е буферна и служи като преход от съвременната градска среда към античната част на обекта. Главно при входа се ситуират кътове за рекреация, лапидариум, тревни площи, зони за прегрупиране на туристически маси. Третата зона обхваща всички археологически обекти в рамките зад крепостните стени и тях самите включително. Основните дейности са в две насоки. Едната е консервация и реставрация на всички структурни обеми и важни детайли, разкрити към момента, като не се нарушава археологичната стойност на откритията. Втората насока предвижда техническо оборудване за оформяне на официалните туристически маршрути със средства за визуална комуникация, озвучителна система, художествено и техническо осветление и др., както и художествено представяне, експониране и други постановки в обхвата на туристическата обиколка. „Тъй като проектът на арх. Пеев предвижда дейности, които надхвърлят по обем максималната възможна сума по настоящата схема за финансиране, в нашето проектно предложение ние предлагаме само част от предвидените в проекта на арх. Пеев”, обяснява Стоян Марков. Първата зона е осигуряването на достъп до крепостта и паркинг, втората - Туристически център, ограда, почистване и консервация, а третата е консервация и реставрация, форум, летен театър и реконструкция на винарска къща.

   Община Сливен вече има и спечелен проект „Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище”. С него се предвижда изграждане на укрепителна подпорна стена от габиони (метални конструкции), запълнени със скална баластра и изграждане на отводнителна система в западната част на крепостта.      

   На въпроса какво означава за Сливен фактът, че общината ще стопанисва безвъзмездно „Хисарлъка”, заместник кметът по културата Радост Костова отговаря: „Безвъзмездното стопанисване означава правото на безвъзмездна грижа. Ние не можем да направим никакви интервенции без разрешението на Министерството на културата. Тази форма е разрешение за отдаване правото на стопанисване на „Туида”, т.е. реализацията на този идеен проект да бъде преведен в действие.” И припомня, че социализацията на археологическия обект е била още в предизборната програма на кмета Йордан Лечков.

   Това, за което отдавна се знае че следва да стане, е отдаването на Туида на концесия. Предвид „градивната” атмосфера в отношенията между законодателната и изпълнителната местна власт в Сливен, вече се носи слухът, че това ще бъде следващата концесия, зад която ще стои кметът Йордан Лечков – заради опита му в концесии, при които обектите се изграждат с държавни пари, а се ползват за извличане печалба от частни лица. Доколко обект като Туида може да се превърне в силно печеливш, е много рано да се каже (близо сме до Гърция и Турция, ама не чак дотам). Превръщането й в атрактивен обект обаче, ще е само от полза за града. Е, може би недостатъчна, да изличи предизборно лошото мнение на сливенци за настоящето на собствения им град. Тия дни споделих светлата перспектива, която се открива, ако проектът за Туида (Дай Боже!) бъде одобрен и реализиран. Един от тези сливенци обаче малко ми пресече ентусиазма: „То това добре, но Туида още не е Сливен...” С което искаше да каже, че сливенци все пак повече държат на приветливите улици на съвременния град – поне в центъра му...

Йорданка Раданчева

Tuida_bazilika

baraban.bg ©

Top Desktop version