Неделен гост: нЕкои съображения на нЕкои кандидати

baraban.bg

Неделен гост: нЕкои съображения на нЕкои кандидати

                ПРИОРИТЕТИ ЗА МАНДАТ 2019 - 2023

на кандидатите за общински съветници в Община Сливен

от листата на ПП „Движение България на гражданите“ (ДБГ)

 

            Кои са най-важните фактори за добър живот в една община? Водата, въздухът, работата, условията за отглеждане на деца, здравеопазването. Кметът и общинският съвет определено имат възможност да влияят върху подобряването на тези фактори. Дори и там, където става въпрос за солидно финансиране, инициативността на общинските съветници може да ускори решаването на проблеми.

 

Водата:

30 години ни обещават да пием по-чиста вода, т.е. обещават ни пречиствателна станция, основната част от която всъщност е изградена по социалистическо време. По-късно са вложени 34 млн. лв. за доизграждане, но през 2009 г. строежът отново бе замразен. Сега слушаме нови обещания. Наред с този кардинален проблем, Сливен има да работи за утвърждаването си като богат на води град, с осигуряването на повече работещи общоградски чешми, облагородени речни корита и за оползотворяване водата на Сливенските минерални бани, за които имаме конкретно предложение. Повече вода, повече зеленина, повече чистота – кандидатите на ДБГ смятаме, че част от тези цели могат да бъдат постигнати с помощта на гражданската инициатива, ако Сливенският общински съвет включи в наредбите си (Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Сливен и др.) възможност за по-широко участие на гражданите.Ако бъдем избрани, ние ще настояваме да се ограничат продажбите на общински имоти и терени, подходящи за озеленяване. Ще настояваме за довършване на рекултивиращите дейности по ураниевите насипи край Сливен.

Въздухът:

Силно облекчен от промишлени замърсители, основен замърсител на въздуха през зимата в Сливен е битовото отопление. Общината има ПРОГРАМА за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух с период на действие 2014 – 2020 година, има и План за действие, въз основа на тази програма. Кандидатите за общински съветници на ДБГ са против симулирането на дейност – финансиране изготвянето на скъпо струващи програми, без да се стига до конкретна работа по изпълнение на заложените в тях мерки. Тези програми може и да са задължителни, но по-голямото задължение е да последват конкретни промени, за които гражданите да бъдат своевременно осведомявани.

Следващият Общински съвет трябва да реши кое ще е преобладаващото отопление за Сливен, ще има ли контрол Общината върху това какво гори ТЕЦ-а, ще се разширява ли газификацията.

 

Работните места:

От 15-18 % преди шест-седем години, отчитаната безработица е намаляла на 10 %. Това обаче, според нас, се дължи на емиграцията на население в трудоспособна възраст, а през летния сезон – на сезонната работа по морето и в различни региони за извършване на селскостопански дейности. От своя страна, работодателите се оплакват от липса на работна ръка, особено квалифицирана.  Ще отстояваме политика, осигуряваща достойното присъствие на сливенски фирми, които да формират гръбнака на местната икономика и да откриват работни места за жителите на общината. Ще дадем възможност на граждани на Сливен, работещи в чужбина, да вземат активно участие в развитието на града си – с идеи, но и като отстояваме осигуряването на терени на преференциални цени за развитието на дребен и среден бизнес.

За децата:

В Сливен, както в цяла България, най-труднодостъпни са местата в детските градини (сравнено със средните и висшите училища), което е парадокс.  Парадокс е и задължителното предучилищно обучение да е платено. Според чл. 9 (1) от Закона за предучилищното и училищното образование, в държавните и в общинските детски градини и училища децата в предучилищна възраст се обучават  безплатно. Ще работим Община Сливен да намери резерви за изпълнение изискванията на закона.

Здравеопазването:

„Факт е, че Община Сливен е ощетена по отношение на медицинските стандарти (направленията от Здравната каса) за сметка на други общини. Ще се борим този дисбаланс да бъде отстранен. Ще съдействаме за по-широка профилактика в общинското здравеопазване, като стъпка за намаляване на заболеваемостта.

Културата:

Като изхождаме от разбирането, че физиономията на един град се определя от неговите културни институти, ще работим за тяхното опазване и развитие. Ограниченията пред тях са признак за духовно обедняване на града.

Ще работим и в насока Сливен да стане трамплин за лансиране на млади таланти в страната и чужбина, както и за културния обмен с други градове у нас и в Европа.

Омбудсман:

Ще съдействаме Община Сливен да има своя обществен застъпник (омбудсман), тъй като проблемите на гражданите са много и разнообразни и в много случаи посредничеството между човек и институция е наложително.

baraban.bg ©

Top Desktop version