Зимуващите у нас птици са намалели наполовина

baraban.bg

Зимуващите у нас птици са намалели наполовина

Charvenogusha_guska_Valentin_Katrandjiev   По време на среднозимното преброяване на птиците у нас, проведено през януари, се установи, че в страната ни са зимували над 312 000 птици. Тази численост е с близо 10 000 по-малко от предходната година и с около 390 000 по-малко спрямо 1997 г. „Въпреки че в краткосрочен план броят на зимуващите птици у нас за последните 5 години се променя в тесни граници и остава сравнително постоянен, в дългосрочен план за последните 10 години се забелязва намаляване на птиците с повече от 50%”, коментира Йордан Христов от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), национален координатор на Среднозимното преброяване.

   Тъй като броят на зимуващите птици е силно зависим от метеорологичните условия, една от възможните причини за тази негативна тенденция е затоплянето на климата. Птиците, които идват да зимуват у нас от север, предпочитат да останат в северните на България страни, тъй като времето у нас е твърде топло за тях. Същевременно броят на птиците, които в миналото рядко са зимували у нас, се увеличава, в сравнение с данните от преди 10 години. Имайки предвид средното годишно повишаване на температурата в страната с около 0.6ºС (Държавна Агенция по туризма, 2010), тези изменения в численостите на птиците са поредните доказателства за затоплящия се климат на глобално ниво.

   Данните за птиците са събрани в периода 15-17 януари като са обхванати над 200 места в цялата страна. Над 150 служители и доброволци на БДЗП и партньори, организирани в 40 екипа, обиколиха всички водоеми в страната в рамките на три дни. „Целта на преброяването, което се извършва едновременно в цяла Европа, е да събере точна информация за броя на птиците и да се оценят промените в тяхното състояние. Това от своя страна е индикатор за промените в околната среда и последствията от тях за биологичното разнообразие и хората”, коментира Йордан Христов. „Тези проучвания са особено важни и актуални в контекста на темата за климатичните промени, която е на дневен ред в момента навсякъде по света и която засяга всеки от нас”, допълни той.

   Установени са също така и регионални различия в числеността на птиците в сравнение с предходни години. Птиците по река Дунав са едва 4% от общия брой от тези в страната, докато през минали години са достигали до 20%. Същевременно птиците, прекарващи зимата в Северна България, са увеличили своето процентно съотношение спрямо тези от останалата част от страната. В края на 90-те години в цяла Северна Българияq без Черноморското крайбрежие, са регистрирани средно около 15 000 индивида, докато през последните години се преброяват около 20 000 птици. Причините за тези изменения не са подробно изследвани. Ниската численост на птиците, зимуващи около река Дунав се дължи вероятно на високото ниво на водата, което не осигурява на птиците необходимите им условия за почивка и хранене.

   България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са световно застрашени видове като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, малкият корморан, къдроглавият пеликан и много други. През тази зима у нас са били регистрирани 32 000 червеногуши гъски, което е над 90% от всички индивиди от вида, срещащи се по целия свят.      

   Среднозимното преброяване се провежда в световен мащаб от 1967 г. в почти всички Европейски държави, като се координира от световната организация за опазване на влажните зони - Wetlands International. В България преброяването се осъществява от БДЗП, в партньорство с Изпълнителната Агенция по околна среда, Министерство на околната среда и водите и неговите регионални структури, други неправителствени организации. Среднозимното преброяване дава оценка на размера и вида на европейските популации на водолюбивите птици. Също така се оценява състоянието на влажните зони, където те зимуват, голяма част от които са част от екологичната мрежа Натура 2000.

Yato_guski_Valentin_Katrandjiev

Снимка 1 - червеногуша гъска

Снимка 2 - ято гъски

Автор Валентин Катранджиев

 

 

   Повече данни за преброяванията, извършени от БДЗП през последните години, както и карта на районите, можете да откриете в Интернет на адрес: http://bspb.org/srednozimno.php

 

baraban.bg ©

Top Desktop version