„Новата хронология” или в кой век живеем

baraban.bg

„Новата хронология” или в кой век живеем

Adam

Въпросът за датировките в историята въобще не стои в нашите учебници и изследвания. Приема се като даденост, ,,както въздухът и слънцето за всяко живо същество”. В изворите постоянно се среща едновременното ползване на римски, прабългарски и еврейски   календар. Да си припомним:

,, Времето пък, когато се съгради това, беше по български шегор елем, /сигор елем/, а по гръцки индиктион 15.” Чаталарски надпис.

 Или ,,Etou[s a]po kt(iews) k(osmou) zuib’, in(diktiwno0 z’

В превод -  Лето 6412 от създаването на света, индиктион 7, граница на ромеи и българи при Симеон, архонт от бога на българите, при Теодор олгу таркана и при Дръстър комита.

Виж извори:

/ http://mandara.narod.ru/nadpisi.htm/ - откъси от прабългарски надписи,

Васил Бешевлиев.

   Така и не съм срещнал отговор на следните въпроси:

 1. Кога и от кого  е въведен сега употребяваният  Християнски календар?

 2. На какво основание се базират изчисленията, че Исус се е родил преди 2009 години.

3. В кой европейски /български/ документ за първи път се появява новата дата  хх …..от Р. Хр.

4. Кога  започват да се употребяват арабските  цифри в Европа и България? /къде са засвидетелствувани/.

   Както е видно, цифрите се записват с  букви, и това е надпис по  сегашната итерпретация от Х век, или още по точно 6412 – 5508= 904 г. от Р.Хр. Т. е десет века след раждането на Христос, още не  е измислено и употребяемо Новото летоброене.

5. Как, кой, кога е сметнал годината на създаване на света, т.е.  ,,от Адама” и доколко са достоверни тези изчисления?

6. На какво основание е изчислено, че Исус се е родил през 5508 г. от Сътворението на света, което ще рече, че сега сме 5508+2009=7517 г. от сътворението на света.

 

   Без да натрапвам своето мнение, само от тези така поставени въпроси се подразбира, че нещата отиват далеч назад в библейските сказания и времена и с пълно основание можем да се усъмним в тяхната достоверност < Адам е живял 970 г?>

   На пръв прочит въпросите ми изглеждат абсурдни. Някои ще кажат, че тези изчисления са условни, въображаеми и не е необходимо да се връщаме толкова назад. Но ако са условни, то тогава всичките ни датировки на реално станали събития се разколебават. Въпросите ми имат отчасти риторичен характер. Но ви приканвам към аргументирана дискусия.

 

Пламен Маринов

Снимка foto.mail.ru/mail/zaretskiyok/273/295.html

baraban.bg ©

Top Desktop version