Неделен гост: НАРЕДБА за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столичната община

baraban.bg

Неделен гост: НАРЕДБА за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столичната община

...

ГЛАВА ВТОРА

ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ

Чл. 4. (1) Решения за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Столична община се вземат от Столичния общински съвет.

(2) Именуват се нови или съществуващи общински обекти, които не са именувани.

(3) Преименуват се обекти, когато се възстановява историческо наименование или историческа справедливост.

Чл. 5. Обектите с национално значение - държавна собственост, на държавна издръжка, на пряко ръководство от държавни органи и др. се именуват и преименуват с решение на СОС по предложение на Народното събрание, Президента на Република България, министерства и приравнените към тях ведомства и институции.

Чл. 6. (1) Писмено предложение до Столичния общински съвет за именуване и преименуване на общински обекти могат да правят:

1. Кметът на Столична община;

2. Общински съветници; кметове на райони и кметове на населени места;

3. Ръководствата на обществени, стопански, научни, културни, неправителствени и други организации;

4. Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 20 души, формирани чрез съответна подписка (когато това се отнася за преименуване на улици и е свързано с подмяна на лични и други документи, подписката трябва да изразява съгласието на заинтересовани лица).

...

Чл. 8. (1) Наименованията на обектите с общинско значение се дават съобразно характера, мястото и значението на всеки конкретен обект и са свързани с имена на хора, исторически събития, открития от различни области на човешките познания, творения на природата и др. при спазване на следните принципи:

1. възстановяване и развитие на традиционния модел на именната структура на софийските улици и булеварди;

2. предимство се дава на наименования с исторически установена гражданственост;

3. съответствие на стила и нормите на съвременния български език и на историческата точност;

4. пълноценно използване на възможностите на българската национална топонимия;

5. запазване на връзката между наименованията на улиците, булевардите, площадите и други обекти, утвърдили се като маркиращи топоними в района;

6. използване с предимство на имената на личности с изключителен принос за развитието на българското общество и столицата.

(2) именната система на общинските обекти се изгражда в рамките на самостоятелни, ясно ограничени селищни образувания;

(3) значимостта на наименованието и мащаба на именувания или преименувания обект не са в пряка връзка.

Чл. 9. При наименуване и преименуване на общински обекти не се допуска:

1. използване на дублетни или приблизително еднакви наименования на улици, булеварди и площади с изключение на площад и булевард или улица, свързани с него;

2. използване на имена и названия, изгубили историческа актуалност, както и такива свързани с тоталитарни идеологии и такива асоциирани с прояви на геноцид и всякакви форми на дискриминация;

3. именуване и преименуване с имена на живи лица;

4. именуване на улиците в жилищни комплекси, които имат вътрешно блоков (обслужващ) характер. Сградите в тези комплекси имат само адрес, състоящ се от името на ЖК и номер на сграда (блок);

5. наименуване на отделни части от един и същ булевард или една и съща улица с различни имена.

Чл. 10. (1) Именуване и преименуване на обекти с имена с небългарски произход се допуска само, ако се касае за имена на личности с изключителни заслуги за България, или за наименуването на обект при условията на реципрочност с чужда столица.

... и т.н.

baraban.bg ©

Top Desktop version