Националната асоциация на българския бизнес относно РЕШЕНИЕ № 622/3.06.2010г. на Комисията за защита на конкуренцията

baraban.bg

Националната асоциация на българския бизнес относно РЕШЕНИЕ № 622/3.06.2010г. на Комисията за защита на конкуренцията

NABB   Националната асоциация на българския бизнес (НАББ) е убедена, че е налице очевидна за всеки един български гражданин съгласувана практика за поддържане на високите лихвите по кредитите и депозитите на девет банки, която е осъществявана извън официалната дейност на Асоциацията на Банките в България (АББ). Тези банки са: „Юробанк И Еф Джи България” (Пощенска банка) АД, „Обединена българска банка” АД, „Алфа банка – клон България”, „Банка Пиреос България” АД, „Уникредит Булбанк” АД, „Банка ДСК” ЕАД, „Райфайзенбанк България” ЕАД, „ПроКредит Банк (България)” АД, „Алианц Банк България” АД.

   Тази практика не може да се докаже категорично без открити оригинални  писма, разпореждания, указания, протоколи, прогнози или препоръки, но в процеса на производството са събрани доказателства, които ни показват, че е имало процес на съгласуване. Доказването следва да стане чрез провеждането на пълен и обективен анализ на сключваните договори за кредит и депозит за периода 2005 – 2009 г.

 

   Ние смятаме, че Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) неправилно е определила за ответник само Асоциацията на банките в България, а е трябвало да провери и дейността на самите банки, както и да обискира техните централи.

 

   В производството КЗК е установила обмяна на информация относно нивото на лихви по депозити и предприемане на действия, целящи ограничението и контролирането на техния растеж, които представляват действия с потенциални антиконкурентни ефекти като премахват несигурността относно пазарното поведение на останалите участници на пазара. Информирането е извършвано чрез препращане на имейли, за предлагани от член на Асоциацията лихвени нива по краткосрочни депозити в левове, които са по-високи от преобладаващите на пазара.

   КЗК е направила следния извод: нарочното уведомяване на сдружението за определена пазарна политика на неин член, съпоставена с тази на останалите й членове, може да цели въздействие за евентуално ограничаване автономното поведение на пазарния субект.

   Въпреки, че КЗК не е открила достатъчно доказателства за последвалата реакция от Асоциацията, с която да се ограничава свободната стопанска инициатива при осъществяване на дейността или налагане на самоограничително поведение от страна на съответното предприятие, включително при определяне на цените на предоставяните услуги, ние сме убедени че тази обмяна е била част от съгласуваността помежду им.

 

   КЗК е установила множества обсъждания на елементи от ценовата политика между банките, но не е събрала достатъчно доказателства за предприети координирани действия с цел съгласуване на обща ценова политика относно предлаганите депозити между членовете на АББ.

   Също така КЗК е установила, че в рамките на АББ са провеждани срещи с цел вземане на решения, които не са наложени от нормативната уредба и биха довели до ограничаване на несигурността относно пазарното поведение на конкурентите и на независимостта на отделните предприятия при вземане на решения относно ценовата им политика, а именно: ограничаване чрез дискутираните механизми на ръста на лихвите по депозитите и обсъждане на банките, които предлагат високи лихви над пазарните нива, но не са налице безспорни доказателства за взети решения или действия, които да са от естество да повлияят върху автономното стопанско поведение на членовете на АББ.

    Ние сме убедени, че нито една банка не договаря лихвените проценти с клиентите си и едностранната промяна в повечето случаи става чрез поставяне на уведомление в банката.

    Решението на КЗК ще бъде обжалвано пред Върховния административен съд.

 

Председател: Светлозар НИКОЛОВ

 

baraban.bg ©

Top Desktop version