НАББ ви призовава да излезете на протест

baraban.bg

НАББ ви призовава да излезете на протест

NABB

    На 15.03.2010 г. от 11 часа до 13 часа ще проведем НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ СРЕЩУ ДАНЪЧНАТА И ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА, съобщават от Националната асоциация на българския бизнес. Председател на НАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТ е Светлозар Николов.

 

Протестите в отделните градове ще се проведат както следва:

Гр.София, ул. Г.С.Раковски 102, пред сградата на МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

гр.Варна, бул.”Осми Приморски полк” 128, пред сградата на НАП

гр.Добрич, ул. Независимост 7, пред сградата на НАП

гр.Шумен, пл. „Освобождение” 2, ул. „Адам Мицкевич” 1, пред сград на НАП

гр.Търговище, пл.„Свобода” 1, административна сграда на НАП

гр.Русе, ул. Пирот 24, сградата на НАП

гр.Велико Търново, пл.”Център” 2, сградата на НАП

гр.Габрово, ул.”Априловска” 7, сградата на НАП

гр.Плевен, ул.”Дойран” 43, офис на НАП

гр.Враца, ул.„Васил Кънчeв” 86, офис на НАП

гр.Видин, ул. „Шести септември” № 12, офис на НАП

гр.Благоевград, ул „Гьорче Петров” № 2, офис на НАП

гр.Пазарджик, ул.”Асен Златарев” 7, офис на НАП

Гр.Пловдив, ул.”Скопие” 6, пред сградата на НАП

гр.Хасково, пл.„Свобода” 2

гр.Стара Загора, ул. „Кенали” 1, пред офиса на НАП

гр.Сливен, ул.„Ген. Столипин” 19, пред офиса на НАП

гр.Ямбол, ул.„Търговска” 2, пред офиса на НАП

гр.Бургас, ул.„Цар Петър” 5 Б, пред сградата на НАП

 

2. Внасяне на петицията в Народното събрание на Република България в 9.30 на 15.03.2010 г.

3. Предложение до министерството на финансите

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

   Настояваме Министерският съвет да предприеме продецура по  промяна  текстовете в чл.4 и чл. 6 на Кодекса за социално осигуряване и  § 1, т.26, буква ‘ и’ от ЗДДФЛ.

 

1. Да се разграничат в КСО изпълнителите по договор за управление и контрол, които не са съдружници в търговските дружества от изпълнителите по договор за управление и контрол, които са съдружници в търговските дружества.

 

2. Да се даде избор на самоосигуряващите се съдружници, които имат  сключени договори за управление и контрол с  дружествата, дали да се осигуряват по ДУК или като самоосигуряващи се лица, извършващи трудова дейност в дружествата.

 

3. Съдружник в търговско дружество, който е вписан като управител в Търговския регистър и упражнява трудова дейност, да има право на избор на осигуряването – като самоосигуряващо се лице или по договор за управление и контрол с дружествата, с изрично договорено възнаграждение. Когато лицата  избират първия вариант, да се осигуряват  като самоосигуряващи се, а при втория вариант  върху не по-малко от минималния осигурителен доход по  основни икономически дейности и квалификационни групи професии. В случай че  дружеството е микро или малко предприятие, то съдружникът изпълнител по ДУК да се осигурява върху  сума не по-малка от 500 лева, а не върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3. от КСО, ако е по-висок .

Ако в договора за управление и контрол не е договорено възнаграждение и не е избрано осигуряването по чл.4, ал.3, т.2 да се счита, че е налице избягване на облагането и да се прилага нормата  осигуряване върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3 на КСО .

 

4. Да се даде определение за  управленска дейност на  изпълнителя по договор за управление и контрол  в КСО и да се разграничи трудовата дейност на съдружници в търговски дружества от управленската им. Тоест ясно дефиниране на КСО, че терминът „трудова дейност” осъществяваван от вписан в търговския регистър управител на търговско дружество, който едновременно е и собственик на капитала, включва и управлението на дружеството. Също така дефиниране на механизмите и основанията за наличие и липса на трудова дейност, възникване и прекратяване на трудовата дейност от изпълнителите по договори за управление и контрол на търговските дружества.

 

5. Да се конкретизират, уеднаквят и прецизно дефинират термите използвани в  данъчно-осигурителната терминология, с цел да се намали превратното (неправилно) тълкуване.  Належащо е в КСО да се конкретизира: граждански договор; трудов договор,трудова дейност, трудови правоотношения, извънтрудови правоотношения, други доходи от трудова дейност. 


6. Едноличните търговци и физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества да се разграничат от съдружниците и изпълнителите по ДУК в чл.4, ал.1, т.7. на КСО .
 

7. Да се дължат осигурителни вноски само върху получените, включително върху начислените и неизплатени брутни месечни възнаграждения , а не върху неначислени месечни възнаграждения, на изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, които са съдружници в същите дружества, когато в договора за управление е уговорено възнаграждение, различно от безвъзмездно, за извършваната управленска дейност и са управители на микро и малки преприятия.

 

8.   В ЗДДФЛ , Допълнителни разпоредби § 1, т.26 , буква ‘ и’   трудови правоотношения  със съдружниците  на дружествата да  се считат, взаимоотношения само за трудова им дейност, а не независимо от основанието за възникването им.

 

9. Дължимата вноска за  фонд Здравно осигуряване да не се увеличава, а да запази размера си от 8 % .

 

10. Да се отмени Указание 24-00-7 от 25.02.2010г.

 

 С уважение:

Светлозар НИКОЛОВ

Председател на Националната асоциация на българския бизнес

baraban.bg ©

Top Desktop version