Какво отчита Община Сливен за 2016 г.

baraban.bg

Какво отчита Община Сливен за 2016 г.

   Отчет за изпълнението на Програмата за управление  на Община Сливен за 2016 година беше внесен в деловодството на Общинския съвет. Докладът представя подробна информация за конкретно предприетите последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените приоритети за постигане на устойчиво развитие на община Сливен. 

   От отчета става ясно, че през 2016 година ръководството на Община Сливен е успяло да изпълни успешно голяма част от заложените в програмата за управление дейности. Осъществени са и много от планираните за следващите години от мандата политики и мероприятия. 

   През 2016г. се наблюдава увеличаване на събираемостта на местните данъци и такси. Разработена е антикризисна програма за финансова стабилизация на общината и бяха преструктурирани текущите капиталови задължения. Успешно се реализира облигационна емисия при много добри пазарни условия. Предприети бяха нужните мерки за ограничаване на бюджетните разходи с цел подпомагане на финансовото оздравяване на Община Сливен. Увеличени са приходите в общинския бюджет, благодарение на проведената  политика. Отчита се ефективно управление на общинските дружества, които в по-голямата си част отчитат по-високи финансови резултати от предходни години. 

   През отчетения период са изпълнени важни за общината проекти. Сред тях са рехабилитацията на първия воден цикъл, разширяване на гробищния парк,  рекултивацията на депото за битови отпадъци в Сотиря, приключеният ремонт на зала "Сливен“. През първата година от управлението е финализиран първият етап по реализирането на Националната програма за енергийна ефективност и благодарение на усилията на ръководството на община Сливен бяха отпуснати средства от правителството за изграждане на кръгово кръстовище на „Розова градина“ и за инвестиции по селата. Изпълнени са проекти за подобряване на инфраструктурата за граждани и бизнеса. Преработена е цялостната документация, изготвена в рамките на предходния програмен период 2007-2013 за проект „Интегриран градски транспорт на град Сливен", който ще обнови изцяло автобусния парк в града, ще се изградят велоалеи, ще се подобри градската среда в кварталите. Договорът за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ вече е подписан. 

   В отчета е посочено, че на територията на община Сливен успешно се приложиха измененията в Закона за предучилищното и училищното образование.  За пръв път ще се въведе централизиран електронен прием в детските градини, ясли и училища и подготовката за това протича безпроблемно.  Регламентираха се условията и редът за прием с приемането на две нови наредби. Бяха обновени и ремонтирани детски ясли. Общината подпомогна даровити деца, двойки с репродуктивни проблеми, осигури топъл обяд на нуждаещи се хора и реализира редица проекти в социалната сфера, насочени към хора с увреждания, безработни и уязвими групи. 

   Община Сливен получи награда ”Златен ключ” за високото ниво на активна прозрачност и своевременно и ефективно изпълнение на задълженията по Закона за достъп до обществена информация. Стартира изработването на Географска информационна система на община Сливен, с която всеки потребител ще получи информация за имотите на територията на общината, като ще бъдат приложени различни специализирани карти – кадастрални, регулационни, устройствени, тематични и др. Стартира цифровизация на регистрите на населението на град Сливен. Всички кметства в община Сливен са с достъп до интернет, изготвят документи по гражданска регистрация чрез Национална база данни и предстои включването им в единна система за финансово-счетоводни дейности. Разработени са и се прилагат нови вътрешни правила за организация на предоставянето на достъп до обществена информация, които са много по-гъвкави от досегашните и гарантират динамичност и добра организация в работата. 

baraban.bg ©

Top Desktop version