Стратегическите си цели очерта областният управител на Сливен

baraban.bg

Стратегическите си цели очерта областният управител на Сливен

marin_kavrakov   Стратегическите цели на областна  администрация – Сливен за периода 2010- 2013 год. и Оперативния план за настоящата 2010 година, представи областният управител Марин Кавръков.

   В периода 2010 – 2013 г. Областна администрация – Сливен си поставя следните стратегически цели:

1. Утвърждаване на Областна администрация като интелектуален и управленски център, генериращ нови идеи и действия за изпълнение на „Програмата на правителството за европейското развитие на България 2009 – 2013”, основан на системен анализ, динамично планиране и решителни управленски действия за промяна и възраждане на областта, използвайки най-добрите европейски и световни практики;

2. Подпомагане на икономическия растеж и ускоряване процесите на преструктуриране в индустрията, селското стопанство и услугите за повече и по-добри работни места, благоприятна и здравословна среда на живот за жителите на област Сливен;

3. Съдействие и насърчаване на окончателното ликвидиране на организираните престъпни групи в област Сливен и недопускане създаването на нови. Осигуряване на условия за сигурен и спокоен живот на гражданите и гостите на областта. Предпазване от бедствия и аварии и подготовка за посрещане на такива;

4. Областна администрация по-близо до хората - повишаване удовлетвореността на гражданите от предлаганите административни услуги.

 

   Общо 14 са Оперативните цели и задачи за 2010 год. на областна администрация – Сливен.

  1. Изготвяне на актуализиран документ за изпълнение на „Областната стратегия за развитие на Област Сливен 2005 – 2013” за остатъка от периода.

       2.    Насърчаване и ускоряване процеса на преструктуриране в промишлеността.

       3.   Стимулиране  развитието на конкурентоспособно  селско стопанство в област Сливен.

       4.   Разработване и изпълнение на планови документи и проекти за развитие на качествен и устойчив туризъм в област Сливен.

       5.   Сътрудничество с АПИ за развитие на пътната инфраструктура на територията на областта.

       6.   Организиране и ръководство  дейността на Асоциацията по ВиК в областта.

       7.   Съдействие за разкриване на нови и запазване на съществуващи специалности в професионалните гимназии в областта, с оглед потребностите на пазара на труда.

       8.   Подкрепа за запазване на държавните и общинските лечебни заведения в областта със статут, съответстващ на здравно-демографските реалности и изискванията за предоставяне на качествени медицински услуги.

       9.   Съдействие на Художествена галерия „Димитър Добрович” за придобиване статут на регионална художествена галерия.

       10. Повишаване ефективността от управлението на собствеността в селищно образувание „Сливенски минерални бани”.

       11. Подкрепа усилията на Община Сливен за промяна собствеността на Природен парк „Сините камъни” и предоставянето му за управление на общината.

       12. Осъществяване на административен контрол.

       13. Добро административно обслужване и превенция на корупционните практики.

       14. Осъществяване на мерки за енергийна ефективност при експлоатация на сградата на Областна администрация Сливен.

  

   Всички заложени дейностите за изпълнение са съобразени с ресурсите, с които разполага Областна администрация Сливен като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Те са насочени към утвърждаване ролята на областната администрация като координатор, организатор и  катализатор на дейностите, целящи развитието на областта, заяви Марин Кавръков.

   Оперативният план на Областна администрация – Сливен за 2010 г. има отворен характер, което предполага непрекъснатото му допълване и усъвършенстване.

 

baraban.bg ©

Top Desktop version