Природозащитници наблюдават млади царски орли

baraban.bg

Природозащитници наблюдават млади царски орли

Zeleni_balkani   Мониторинг на зимуващи млади и неразмножаващи се царски орли на територията на Южна България е извършен от екип на „Зелени Балкани”, съобщават от федерацията. Това е станало в периода от средата на декември 2009 г. до средата на януари 2010 г. 

   Експерти и доброволци на организацията са извършили наблюдения на четири места с концентрации на млади царски орли, известни до момента. В четирите територии, както и в съседни райони, са регистрирани общо 16 наблюдения на птици в младежко и преходно оперение. Различен брой млади индивиди са регистрирани на териториите на общините Сливен, Тунджа, Елхово, Болярово и Тополовград. Три от младите птици са маркирани от „Зелени Балкани” през 2007 и 2008 г. и тяхното проследяване в различни райони спомага за наблюдението и на другите полово незрели индивиди. При останалите отчетени млади орли не са идентифицирани обозначителни маркировки.

   В същия период, в гнездовите райони на голяма част от известните размножаващи се двойки, са наблюдавани и възрастни царски орли, зимуващи в гнездовата си територия. В някои от тези места са наблюдавани и единични индивиди от полово незрелите птици.

   Подобен тип зимен мониторинг на неразмножаващи се царски орли се извършва за трета поредна година от членове на „Зелени Балкани”. В резултат от радиопроследяване на млади царски орли, през 2007 г. екипът за първи път наблюдава зимуващи млади индивиди.

   По време на тазгодишния зимен мониторинг екипът наблюдава и шест възрастни морски орли. Четири от птиците са от 2 известни гнездящи двойки от поречието на река Тунджа, останалите вероятно се размножават в района. Радостен е фактът, че една от двойките, чието гнездо бе разрушено през миналата година вследствие на буря, е наблюдавана да строи ново гнездо в средата на януари.

   Още по-интересно е наблюдението на зимуващ голям креслив орел (Aquila clanga). Рядката за България хищна птица е наблюдавана да ловува в района на нощувка на голям корморан (Phalacrocorax сarbo) в поречието на р. Тунджа през месец януари.

   По време на зимния мониторинг на царските орли, е регистрирано и ято от 7 сиви жерава (Grus grus). На 28.12.2009г., тези рядко зимуващи в района птици, са отчетени в близост до река Тунджа, северно от град Елхово, а на 12.01.2010г. в района на Природен парк ,,Сините камъни”. Наблюдението на птиците в района е потвърдено и от експерти извън „Зелени Балкани”. В същия период тези птици са наблюдавани и от Петър Шуролинков (Институт по зоология -  БАН) и Гергина Даскалова (Българско дружество за защита на птиците).

   Дейностите за опазването на царския орел са в рамките на проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”.

baraban.bg ©

Top Desktop version