Гражданско общество

baraban.bg

Гражданско общество

 

clip_image002                                           До

                                           БАНКИТЕ И ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

 

 

                     Открито писмо

                                                        от

   ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА САМОЗАЩИТА – ЕДНО

 

   Уважаеми/а господине/госпожо ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

 

Аз, българският гражданин, данъкоплатец и гласоподавател, в качеството си на върховен суверен на Република България Ви каня да подпишете ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР, с който да приемете АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОГОВАРЯНЕ към всички свои клиенти. Тежката световна финансова и икономическа ситуация изисква предприемането на единна политика от Ваша страна, като индивидуалното предоговаряне е неефективно. Целият Ви наличен човешки ресурс трябва да бъде насочен към спешно и неотложно предоговаряне, съобразно настоящата антикризисна програма.

 

С подписването на ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР поемате ангажимент към всички свои настоящи кредитополучатели – граждани и юридически лица, изпаднали в просрочие от месец май 2008 г.  и спрямо тези, които все още не са изпаднали в просрочие да въведете следната АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОГОВАРЯНЕ:

1. всички начислени наказателни лихви до момента на подписване на анекса да бъдат опростени;

2. просрочените вноски без наказателните лихви да бъдат прехвърлени към главницата;

3. лихвата да бъде фиксирана на 4% за период от две години;

4. да бъде даден гратисен период от минимум две години;

5. вноската, която ще се плаща да бъде договорена с всеки кредитополучател индивидуално, като бъде фиксирана на база реалните му възможности. Гратисната вноска трябва да бъде като част от главницата, а начисляваната лихва от 4% да бъде прехвърляна към главницата;

6. да не се начислява такса предоговаряне, и да не се увеличават никакви други такси;

7. да не се поставят едностранни условия за предоговарянето, като учредяване на допълнителна ипотека върху недвижим имот, подписване на поръчители, подписване на запис на заповед и други;

8. всички договорени антикризисни допълнителни условия за периода на световната финансова криза да бъдат уредени в анекс към договора;

9. в случай на обявен кредит за предсрочно изискуем и/или стартирало изпълнително производство, трябва да бъде спряно, като се опростят всички начислени такси и се предоговори кредита съобразно горните условия.

 „Организация за обществена самозащита – ЕДНО” поема ангажимент да спре обществения натиск спрямо Вас и да оказва съдействие за коректното предоговаряне на договорите.

ООС-ЕДНО поема ангажимент за увеличаване доверието на гражданите и фирмите – кредитополучатели към всяка банка или финансова институция подписала ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР.

ООС-ЕДНО запазва правото си при условие, че подписалата се банка или финансова институция не въведе в срок от един месец уговорената антикризисна програма за предоговаряне, да свали доверието си и продължи обществения натиск.

Организация за обществена самозащита – ЕДНО ще продължи обществения натиск и контрол върху банките и финансовите институции, които отказват да подпишат ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР до окончателното му подписване.

 16.12.2009г.

 С УВАЖЕНИЕ:

Светлозар НИКОЛОВ

Председател на ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА САМОЗАЩИТА - ЕДНО

 

baraban.bg ©

Top Desktop version