Гражданско общество

baraban.bg

Гражданско общество

ДО               

                                        „Холдинг Варна” АД                        

clip_image002                                                                                      

                  ОТКРИТО ПИСМО

                              от

                      ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА САМОЗАЩИТА – ЕДНО

 

   УВАЖАЕМА г-жо ИВЕЛИНА ШАБАН,

 

   Организация за обществена самозащита–ЕДНО, в качеството си на национална гражданска организация, която бе сезирана от граждани, за  продажбата на 118 декара държавна земя  по крайбрежието на град Варна на „Холдинг Варна” АД и липсата на достатъчно гаранции за защита на обществения интерес от страна на държавата,  проведе публично гражданско допитване на площад „Независимост” в гр. Варна, през периода от 5.11.2009 г. до 2.12.2009г.  Темата на проучването бе: „Как искаме да изглежда крайбрежието на град Варна?”, в което личното си мнение са написали 1 120 граждани.

   Организация за обществена самозащита–ЕДНО има за цел, чрез упражняване на всички законни форми на обществен натиск, да достига до диалог с частни компании, за да защити по възможно най-добрия начин обществения интерес.

В резултат на гражданското допитване, ООС-ЕДНО има яснота относно желанията и вижданията на гражданите и Ви кани да подпишете ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР, с който да поемете ясни ангажименти пред цялото общество относно инвестициите, които ще реализирате на териоторията на закупената земя.

    С подписването на настоящия ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР, „Холдинг Варна” АД трябва да поеме следните ангажименти:

 1. В качеството си на инвеститор клас А и собственик на терена „Холдинг Варна” АД поема ангажимент за:

1.1. Осъществяване на следните мероприятия: укрепване на срутищата и свлачищата в различните райони и ерозията на морския бряг; Доукрепване на дамба; Изграждане на разпределителен водопровод до дамбата; Поетапно изграждане на водопроводна мрежа и разделна канализация за битови и дъждовни води; Изграждане на дълбоководно заустване в района на вълнолома, калолечебницата и Шокаровия канал.

1.2. Да увеличи плажната ивица с технически съоръжения, разположени в акваторията, които да обогатяват естетически средата. Плажната ивица да бъде поддържана чиста и с възможности за свободно ползване.

1.3. Реализирането на проекта да подобри екологичното състояние на зоната, да предотврати свлачищните и срутищни процеси, замърсяването на морето от директно включени отпадни води и намаляване на шумовия дискомфорт за живеещите в прилежащите квартали. Да се запази максимално зелената система на територията.

1.4. Изграждане на адекватна транспортна инфраструктура, по протежение на крайбрежната алея и пешеходни връзки, свързващи горната част на ската с крайбрежната алея, които да дават възможност на всички граждани и гости на Варна да ползват лесно и удобно и да имат свободен и безплатен достъп до плажа и всички обекти, без да бъде въвеждан ограничителен пропускателен режим извън Закона за движенията по пътищата.

1.5. Двупосочно организиране на автомобилното движение с изграждане на допълнителни подходи за автомобили и пешеходци, освен сега съществуващите.

1.6. Да бъде обособена пешеходна зона и предвидена велоалея от страната на морето.

1.7. Изграждане на техническата инфраструктура, която да предвижда цялостно електрифициране на територията. Подзоните, в които се предвидят целогодишно работещи обекти, да се отопляват, като се използва топлината на термалната вода от съществуващите сондажи в обхвата на територията.

1.8. Изграждане на малък басейн за безплатно ползване на термална вода от гражданите.

1.9. Проектът да има зони за удовлетворяване на всички възрастови и социални групи и да се осигури равен достъп и възможности за използване на предоставените услуги на хората в неравностойно положение – поне четири подхода за достъп, елеватори, лифтове, асансьори.

1.10. Да бъдат дадени основни насоки за архитектурен стил на територията, с цел създаване на характерна за града и местоположението атмосфера.

1.11. Ландшафтът да бъде силно обогатен с растителност, като концепцията за развитие на територията да предвижда целогодишно ползване от гражданите. Да бъде опазена ценната едроразмерна растителност.

2. Видове сгради и съоръжения

2.1. Запазване на традицията и изграждане на модерно рибарско селище с необходимата инфраструктура, условия за съхранение и търговия с риба.

2.2. Изграждане на център за възстановяване и рехабилитация, където да се използват пълния потенциал и ресурс на двата топли минерални извора. В центъра да има възможност за целогодишно предоставяне на услуги за балнеолечение, кинезитерапия и рехабилитация. Да се предвидят обекти за обществено обслужване и медицински пункт.

2.3. Изграждане на яхтено пристанище, с пристанищна администрация,  медицински пункт, аптека, полиция, хангар за плавателни съдове, рампа.

2.4. Изграждане на воден атракционен парк с различни зони за водни атракции, който да разполага с открита и закрита част. Да се съчетае с естествената паркова среда и водните съоръжения. В него да има детски площадки, шадравани, водни каскади, пързалки, изкуствена вълна и др. Да има и зона за безплатна игра на децата.

2.5. Да се изгради спортна база по водни спортове, с възможности за практическо обучение и провеждане на различни видове водни спортове – плуване, сърф, кайтинг, плажен волейбол, дайвинг, подводна археология. Базата да предлага и екипировка за различните видове спорт.

2.6. Да се осигури денонощна патрулираща охрана

 

3. Заведения за хранене

3.1. Да не се изграждат стриптийз барове и казина

3.2. Да бъдат съборени всички масивни обекти, построени върху пясъка, с цел осигуряване на по-широка плажна ивица

3.3. Да бъдат премахнати съществуващи стари обекти, загрозяващи крайбрежната зона

3.4. Да бъдат изградени нови  обекти с подходяща архитектура

3.5. Нощните заведения да бъдат от закрит тип и обезшумени

3.6. Да има безплатни тоалетни

3.7. Да има малко на брой заведения, но с обширни градини, богати на растителност, част от които да работят целогодишно

 

4. Търговска зона

4.1. Да се обособи търговска улица тип „Стара Варна” с преобладаваща традиционна българска продукция

4.2. Да се предвиди място за други търговски обекти

 

5. Да се обособи зона за културната дейност – от типа на амфитеатър, театрална сцена

 

6. Да се построи църква

 

7. Да се построи хотелска база, състояща се от три сгради, с височина не по-голяма от ската. Хотелската част да бъде свободна за достъп от всички посетители без да се предлага системата ол инклузив. Да има конферентни зали, а базата да се използва и за обучение и преквалификация на кадри.

 

8. Срокове

Инвестиционните намерения „Холдинг Варна” АД да съобрази с изискванията на Закона за устройство на черноморското крайбрежие, Закона за опазване на околната среда.

В качеството си на инвеститор клас А и собственик на терена, „Холдинг Варна”АД да поеме ангажимент да реализира инвестицията при следните етапи и срокове:

Предвиден срок за реализация на проекта - три години, след издаване на разрешение за строеж

8.1. Първа година

До края на януари 2010 г. да започнат укрепителните мероприятия в частта между втора и трета буна, а именно: укрепване на срутищата, изграждане на канализация и фекални помпи. Успоредно с тях да се изграждат и техническата инфраструктура в района – електрификация, изграждане на трафопостове. Между втора и трета буна да се изградят пешеходните и велосипедните алеи. Да се изградят достатъчно на брой съоръжения за пешеходен достъп и достъп за хора с неравностойно положение от горната част на ската до крайбрежната алея. През първата година от реализацията да бъдат преместени нощните клубове в зоната между втора и трета буна, като същите да бъдат затворен тип, отговарящи на акустичните изисквания.

През този перод е необходимо да се започне изграждането на воден парк и зони с водни атракции.

11.2. Втора година

Укрепителни и инфраструктурни мероприятия на зоната след трета буна. Да започне  изграждането на хотелска част.

В края на втората година между втория и третия етап от реализацията на проекта да се изгради търговска улица – тип средиземноморска, съобразена с архитектурата на стара Варна, по която да бъдат разположени и заведения за обществено хранене, детски кътове, специализирани ресторанти, сладкарници. В района между първа и втора буна да  бъде изградена предвидената църква.

11.3. Трета година

През третата година да започне изграждането на яхтено пристанище, със съпътстващите го обекти – рибарско селище, база за водни спортове, сграда за института по хидрология, реанимационни пунктове. Яхтеното пристанище е сложно съоръжение и неговото изграждане може би ще продължи за по-дълъг период, но не повече от три години. През този етап трябва да бъдат изградени пешеходни, велосипедни и автомобилни подходи, като алеи, и подходи за хора в неравностойно положение. Да бъдат обособени и зоните за паркиране.

 

ООС-ЕДНО си запазва правото да наблюдава всички процеси и конкурси относно реализирането на проекта, предвид голямата му обществена значимост.

ООС-ЕДНО ще дава препоръки и предложения за постигане на целите на този ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР.

ООС-ЕДНО ще дава оценка на извършените инвестиционни мероприятия, които ще бъдат предоставяни на обществеността.

В случай на неизпълнение на поет ангажимент, посочен в ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР и  ако своевременно не са взети достатъчно градивни мерки, ООС-ЕДНО може да си оттегли доверието и да развали ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР, след което да поднови обществения натиск.

 

18.12.2009 г.                                              

С УВАЖЕНИЕ:

Светлозар НИКОЛОВ

Председател

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА САМОЗАЩИТА - ЕДНО

baraban.bg ©

Top Desktop version