Сайтът на гражданското общество

baraban.bg

Мнения

Сливат се РЦЗ и РИОКОЗ

   Преобразуването на съществуващите регионални центрове по здравеопазване и на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве в една административна структура – регионална здравна инспекция, одобри на днешното си заседание Министерският съвет. Направените структурни промени в системата на здравеопазването са в съответствие с новите изисквания в Закона за здравето. Целта на обединяването на двете структури е оптимизиране на работата на инспекциите и намаляване на административните разходи.

   Поделения на новата структура ще има във всяка една от 28-те области. Основните правомощия на регионалните здравни инспекции са свързани с регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ, осъществяване на държавен здравен контрол, промоция на здраве и профилактика на болестите.

   На директорите на РЗИ се възлага да утвърдят длъжностното разписание на инспекциите и да уредят въпросите, свързани с трудовите и служебните правоотношения на персонала. Предвижда се общата численост на служителите в РЗИ да бъде 3459 души. Намаляването на щатовете е с 440.

Посещения: 2637

С около една четвърт е намалял броят на земеделските стопанства

   С около една четвърт е намалял броят на земеделските стопанства при преброяването през 2010 г. спрямо преброените стопанства през 2007 г. Това сочат междинните данни, регистрирани към момента, според информация от Министерство на земеделието и храните. Остава да се въведе информацията за още около една пета от стопанствата, които попадат над праговете, дефиниращи „стопанство”. След въвеждането и обобщаването им ще бъдат представени предварителни резултати, което по график трябва да стане до края на юни 2011 г.

 

   Преброяването на земеделските стопанства в България приключи. Събрана е информация за всички стопанства, включени в списъка за анкетиране, които отговарят на критериите за земеделско стопанство.  Броят на земеделските стопанства, официално обявен през 2007 г. е бил 370 хил.

 

Посещения: 3416

Целогодишно се кандидатства по мярка 142 „Създаване на организации на производителите”

   По информация от Министерство на земеделието и храните, по мярка 142 „Създаване на организации на производителите” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. /ПРСР/ може да се кандидатства през цялата година.

   Към момента няма достатъчен интерес към мярка 142, информираха експертите и обясниха, че това се дължи на недостатъчното доверие между земеделските производители, които трябва да се сдружават, за да кандидатстват по нея. Мярката има за цел да насърчи създаването на организации на производители в земеделския сектор, като се подпомогне производството и доставките на висококачествени продукти, отговарящи на европейските стандарти и на пазарните изисквания. Тя дава възможност и за подпомогне на достъпът до пазара на малките и средните стопанства, съобщиха експертите. 

   На 14 март 2011 г. се отваря прием за проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, в частта за гарантираните бюджети. Собствениците им трябва да подготвят и да кандидатстват по мярката, ако искат да достигнат стандарти за качество и хигиена на Общността до края на 2011 г.

Посещения: 3627

Подкатегории

baraban.bg ©

Top Desktop version