Сайтът на гражданското общество

baraban.bg

Мнения

Одобриха мерки за 230 млн. лв.

   Допълнителни мерки в подкрепа на фиска, в размер на 230 млн. лева до края на годината, договориха на днешното си заседание партньорите в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), съобщават от правителствения пресцентър. На част от срещата присъства и министър-председателят Бойко Борисов, който подчерта, че в името на 8 млн. български граждани, трябва да се намери съгласие между трите страни в диалога, за да се излезе от кризата и да се запази жизнеспособността на икономиката ни.

   Представителите на правителството и социалните партньори одобриха предложението на директора на НАП Красимир Стефанов индивидуалните печалби от хазартни игри да бъдат обложени с 10-процентен данък, което ще доведе до 80 млн. лева допълнителни приход до края на годината. Запазват се ставките за облагане на застрахователната дейност със 7% за общото застраховане и с 2% за животозастраховането, но ще се промени начинът за облагане на застрахователните дружества. Предвижда се да се облагат приходите на застрахователите, а не печалбите, както е в момента. Очаква се мярката да влее в бюджета около 100 млн. лева допълнително. Като временна мярка се предлага връщане на стария коефициент от 1,1 за авансовите вноски по корпоративния данък. В момента той е единица. Промяната по отношение на авансовите вноски се очаква да донесе 50 млн. лв. в бюджета.

   Партньорите в НСТС приеха и пакет от предложения за подобряване на финансовата дисциплина. Министерството на финансите ежемесечно ще публикува подробни данни за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета и анализ към тях, както и салдото по ДДС. То ще оповестява и движението на външния дълг и данни за състоянието на фискалния резерв, придружавана от разбивка на наличностите в него. На всяко тримесечие министерството ще предоставя баланс и отчет за приходите и разходите на предприятията с преобладаващо държавно участие.

   Постигнато е единомислие и по комплекс от мерки, свързани с пазара на труда. Те са свързани с повишаване мобилността на работната сила чрез създаване на система за наблюдение и разпределение на квалифицирани работници и служители на секторно или териториално ниво; увеличаване от 45 на 90 дни в рамките на една календарна година на срока, за който работодателят възлага временно извършването на друга работа в същото или друго предприятие; ограничаване достъпа до пазара на труда на работници от трети страни, с изключение на висококвалифицираните; създаване на механизми за намиране на първа заетост на младежи, завършващи училище; въвеждане на законова регулация, гарантираща лоялна конкуренция и недопускане изкривяване на пазара чрез оказване на монополен натиск върху доставчиците на стоки и услуги. Изпълнението на тези мерки ще се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

   Социалните партньори ще продължат дискусията в понеделник.

Посещения: 2268

Августина Цветкова става заместник-министър на отбраната

otbrana   Премиерът Бойко Борисов назначи Августина Цветкова за заместник-министър на отбраната.

   От 2009 г. Августина Цветкова е съветник в политическия кабинет на Николай Младенов и като министър на отбраната, и като министър на външните работи. Ресорите й са свързани с антикорупционната политика и връзките с НАТО и САЩ. Работи основно в сферата на евроатлантическата интеграция. В продължение на девет години е била програмен директор и генерален секретар на Атлантическия клуб в България. От 1997 г. до 2001 г. е вицепрезидент и генерален секретар на Атлантическата асоциация на младите политически лидери във Вашингтон и Осло, а в периода 2004-2007 г. е вицепрезидент на Асоциацията на Атлантическия договор в Брюксел. Кариерата си е започнала като журналист в БНР и БНТ. Член е на Консултативния съвет на Международния институт за политически и икономически изследвания, Вашингтон - Каня.

   Завършила е история в СУ „Св. Климент Охридски”. Специализирала е в Атлантическата асоциация на Дания, в Европейския център за изследвания по въпросите на сигурността „Джордж Маршал”, в Държавния департамент на САЩ.

Посещения: 2292

Правитeлствени мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция

 

 

 

 

Мерки за подкрепа на фиска

Ефект в млн. лв.

 1.  

Набавяне на допълнителен вътрешен и външен финансов ресурс с цел укрепване на фискалния резерв.

 

 1.  

Ускорена продажба на ПЕЕ (предписани емисионни единици) до 50 млн. тона чрез националната система за зeлени инвестиции.

500

 1.  

Приватизация на миноритарни остатъчни дялове чрез Българска фондова борса,приходите от която постъпват в полза на републиканския бюджет.

250

 1.  

Либерализация на инвестиционния режим на „сребърния фонд” и частните пенсионни фондове за инвестиции в ниско рискови български финансови инструменти.

 

 1.  

Временна отмяна на преференциите, които се дават на бюджетни учреждения за внос, освободен от ДДС и  митнически сборове.

 

 1.  

Изграждане на публични регистри за:

-   държавно и общинско имущество, отдадено под наем

- земеделски земи от държавния и общински поземлени фондове и сключените арендни договори.

 

 1.  

Разработване на промени в нормативната уредба с цел увеличаване срока на арендните договори. Предлагане на 900 хил. дка за авансово платена дългосрочна аренда и продажба на 100 хил. дка чрез публичен търг.

164

 1.  

Въвеждане на окончателен данък върху доходите от парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта, както и от други игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Да се делегират права на Министерството на финансите, след обстоен анализ и становище на Комисията по хазарта и Асоциацията на операторите в хазартните игри, да предложи решение на правителството.

80

 1.  

Промяна на начина на облагане на застрахователните премии в съответствие с чл.157 от Директива /2009/138/ЕС след провеждане на консултации между Министерството на финансите, Комисия за финансов надзор и Асоциацията на българските застрахователи.

 

 1.  

Възстановяване на коефициента за изчисляване на авансовите вноски по ЗКПО за 2010 г., определен със ЗДБ на РБ от 1 на 1.1.

50

 1.  

Увеличаване на дивидента за държавата от държавните търговски дружества от 50 на 80 на сто с промяна в Постановлението за изпълнението на държавния бюджет за 2010 г.

26

 1.  

Отчисляване на 50 на сто от приходите от наеми на предприятия с преобладаващо  държавно и общинско участие в приход на държавния, респективно на общинския бюджет по реда, който се прилагаше до 2006 г.

 - § 31 от ЗДБРБ за 2005 г.

25

 1.  

Удвоява се данъкът върху жилища с данъчна оценка над 300 хил. лв. и данъкът върху автомобили със застрахователна стойност над 70 хил. лв.; утроява се данъкът върху персонални яхти и самолети .

35

 1.  

Намаляване на срока по КСО от 75 дни на 30 дни за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, в случаите на освобождаване от работа.

15

 

Мерки за ограничаване на публичните разходи

 

 1.  

Приемане на график за ускорено изграждане на електронното правителство в пълен обхват, по най-добрия пример на „Е-Government” в ЕС, за оптимизиране на административния състав, подобряване на бизнес климата, намаляване на корупцията и повишаване прозрачността и ефективността на публичните разходи, както и намаляване на всички такси за услуги, ползвани по електронен път.

 

 1.  

Възлагане на държавни услуги към частни изпълнители.

 

 1.  

В рамките на 2010 г. учредяване  на концесии върху подземни богатства и пътна инфраструктура. 

15

 1.  

Правителството да предложи на Парламента ограничаване на субсидиите на партиите с 15%.

7.5

 1.  

Ограничаване с 10 % на текущите разходи на разпоредителите с бюджетни кредити,  с изключение на делегираните от държавата дейности, включително прилагащи единни разходни стандарти  в областта на образованието и  социалните грижи. Във ведомствата, които са изпълнили задълженията си по ПМС №196 от 2009 г. за оптимизация на персонала, ограничението не засяга средствата за работна заплата  и други възнаграждения. В едноседмичен срок МФ да внесе предложение за необходимите промени. 

450

 1.  

Намаляване на бюджетите на държавните и общинските институции със стойността на представителното облекло за 2010 г.

 

 1.  

Допълнителна субсидия за бюджета на МТСП за дейностите по социално подпомагане от държавния бюджет.

-142

 

 

Посещения: 3135

Подкатегории

baraban.bg ©

Top Desktop version